Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijke voorwaarden
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing op alle verkopen van NV Van Hemelrijk, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

  1.2 Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele
  wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal, in voorkomend geval door NV Van Hemelrijk, vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
 2. Bestellingen
  2.1 De overgemaakte bestellingen zullen effectief aanvaard zijn voor zover NV Van Hemelrijk zich niet schriftelijk tegen de bestelling heeft verzet binnen de 48 uur nadat zij hiervan kennis genomen heeft. Overeenkomsten worden steeds gesloten onder voorbehoud van beschikbaarheid / voorradigheid van het bestelde. Deelleveringen zijn toegelaten.

  2.2 Elkeen die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met verzoek ze aan derden te factureren maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

  2.3 De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding aan NV Van Hemelrijk voor de reeds geleverde waren alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 50% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is NV Van Hemelrijk gerechtigd tot betaling door de klant van de reeds geleverde waren alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 50% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, onverminderd het recht van NV Van Hemelrijk om een hogere schade te bewijzen. De klant erkent het redelijk karakter van deze forfaitaire schadevergoeding.

  2.4 NV Van Hemelrijk behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de overeenkomst en andere overeenkomsten met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van de voorschot / deelbetaling / een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.
 3. Facturen
  3.1 De facturen zijn betaalbaar via overschrijving, binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum.

  3.2 Bij gebreke aan protest binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum wordt de factuur wordt beschouwd als aanvaard door de klant.
 4. Betaling
  4.1 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van NV Van Hemelrijk geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

  4.2 Bij niet-tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 10 % vanaf de
  vervaldatum van de factuur alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 85 per niet-tijdig betaalde factuur. In geval van achterstal van betaling geldt de vervallen termijn als ingebrekestelling. Hierdoor worden van rechtswege eisbaar alle schuldvorderingen van NV Van Hemelrijk t.a.v. de klant, zelfs indien zij niet vervallen zijn en/of voorkomen uit andere contracten of oorzaken. Daarenboven is de klant hierdoor van rechtswege vervallen van alle rechten, kortingen, en andere voordelen die hem door ons gebeurlijk werden toegekend.
 5. Gebreken & Waarborg
  5.1 De klant behoort de goederen onmiddellijk na levering in ontvangst te nemen en te controleren. Alle betwistingen betreffende de aard en de hoedanigheid van de gekochte goederen, moeten schriftelijk geschieden binnen de 24 uur na ontvangst van de levering. Voor betwistingen betreffende de versheid van de geleverde producten geldt een termijn van 12 u vanaf de levering. Bij het verstrijken van voormelde termijnen wordt de klant geacht de geleverde goederen aanvaard te hebben. Een reactie vanwege NV Van Hemelrijk op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

  5.2 Goederen die een verandering of een bewerking hebben ondergaan, verwerkt of doorverkocht zijn. zullen worden aanzien als aanvaard door de koper.

  5.3 Verborgen gebreken kunnen slechts tot waarborg aanleiding geven indien zij met bekwame spoed worden opgespoord en binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden overgemaakt.

  5.4 Geen waarborg zal gelden indien de geleverde goederen niet volgens de geldende voorschriften (tussen 0 en 2°C) worden bewaard.
  5.5 Onze waarborg zal nooit verder reiken dan de vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige of ondeugdelijke producten, met uitsluiting van elke andere tussenkomst (zoals o.m., doch niet beperkt tot commerciële schade, winstderving, reputatieschade, verlies van klanten, vorderingen van – en/of schade aan derden, verlies van werkuren m.b.t. de goederen voor dewelke NV Van Hemelrijk’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden, gebruiksderving,…). De keuze voor terugname, dan wel terugbetaling komt louter toe aan NV Van Hemelrijk. Terugzending van goederen mag slechts geschieden mits ons voorafgaand akkoord.

  5.6 Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van NV Van Hemelrijk voor een haar toerekenbare fout zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door NV Van Hemelrijk voor de waren / diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden.
  Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals commerciële schade, winstderving, reputatieschade, verlies van klanten, vorderingen van – en/of schade aan derden, verlies van werkuren m.b.t. de goederen voor dewelke NV Van Hemelrijk’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden, gebruiksderving enz. is uitgesloten.
 6. Arbitrageclausule
  Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage instelling-B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kostenloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge tel 050/323595.Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.